Obecné veterinární podmínky pro účast psů na MS 2023 v České republice

Všichni psi účastnící se akce musí být klinicky zdraví a musí projít veterinární přejímkou podle zveřejněných propozic akce.

Psi, kteří neprojdou veterinární přejímkou, se nemohou akce zúčastnit.

Psi musí být doprovázeni dokladem o platném očkování proti vzteklině, psince, hepatitidě, parainfluenze, laryngotracheitidě, parvoviróze.

Veterinární podmínky pro vstup psů do České republiky se řídí ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 a ustanoveními jeho prováděcího předpisu, nařízení Komise (EU) č. 577/2013

Závodníci a majitelé psů původem ze zahraničí jsou povinni zjistit si dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní země pro zpětný návrat svých psů z ČR zpět do země původu (zejména pokud se jedná o ostatní 3. země a některé země EU – Irsko, Malta a Finsko) ještě před vycestováním.

Maximální počet psů, kteří mohou jednoho majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, je pět!

Výjimka z maximálního počtu zvířat:

Maximální počet psů může být v rámci jednoho neobchodního přesunu vyšší než pět, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

Účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či při přípravě na tyto akce.
Majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné potvrzení dokládající, že tato zvířata jsou přihlášena k účasti na akci nebo jsou registrována u sdružení pořádajícího takové akce.
Tato zvířata jsou starší šesti měsíců.
Pro podrobnější informace o veterinárních požadavcích na cestování se zvířaty v zájmovém chovu viz:

https://en.svscr.cz/animal-health/travelling-with-pet-animals/